Vår returrätt i korthet

Ångerrätt Vänligen kontakta Bob Hund Shop innan du returnerar några produkter. Det är lämpligt att mottagaren kontrollerar paketet för att verifiera att det är korrekt och utan skador. Vid klagomål, kontakta Bob Hund Shop om orsaken till klagomålet och övrig relevant information.

Returrätt Du kan returnera produkten inom 14 dagar efter leverans. Produkten måste vara i nyskick. Om produkten är förstörd eller använd sker ingen återbetalning. Se till att inkludera kontaktinformation i returpaketet och om möjligt, vänligen förse oss med ett spårningsnummer. Bob Hund Shop föreslår att du får ett kvitto och ett paket-ID för returen från post/paketbudet, eftersom det gör det lättare att följa returen om det behövs.

För giltiga returer gör Bob Hund Shop en återbetalning.

Returnera ett paket Om ett returpaket sänds internationellt, vänligen markera paketet tydligt med "RETURNED GOODS", för att undvika eventuella tullavgifter. Bob Hund Shop ansvarar inte för eventuella returtullavgifter. Eventuella avgifter är kundens ansvar.

Vill du byta till en annan storlek eller en annan produkt? E-posta oss, lämna din kundinformation och berätta att du kommer att skicka tillbaka produkten och den storlek eller produkt du vill ha i utbyte.

Transportskada Om produkten försvinner eller om du, efter mottagande, märker att objektet har skadats under transporten ska du omedelbart rapportera detta till oss.

Outlösta paket För paket som inte hämtats ut på ditt postkontor inom 14 dagar, förbehåller Bob Hund Shop rätten att debitera dig en expeditionsavgift för att täcka returfrakten och fraktföretagens administrativa kostnader.

Alla förfrågningar: bob@bobhundshop.se

Returadress: Bob Hund Shop, c/o Intravoid AB, Bondrum Kulladal, 273 92 Skåne TranåsENGLISH
Our Return Policy in short

Return Policy Please contact Bob Hund Shop before returning any items. It is appropriate that the consumer controls the delivery to verify that this is accurate and error free. If there is a complaint, the customer contacts Bob Hund Shop to give reason for the complaint and other relevant information.

Return Conditions You can return the product within 14 days of delivery. The product must be in new condition. If the product is ruined or used the product shall not be refunded. Make sure to include contact information with the return and if possible, please provide us with a tracking number. Bob Hund Shop suggests you get a receipt and a package ID for the return from the delivery service, as it makes it easier to follow the return shipment if needed.

Bob Hund Shop will make a refund for eligible returns.

Returning A Package If a returned item is shipped internationally, please clearly mark the package 'RETURNED GOODS', to avoid any Customs charges. Bob Hund Shop is NOT responsible for any return Customs charges made. Any charges incurred are the responsibility of the customer.

Want to switch to another size or a different product? E-mail us, provide your customer information, and tell us you will send back the product and the size or product you wish to receive in exchange.

Transport Damage If the product is lost or you, upon receiving, notice that the item has been damaged during transport, you should immediately report this to us.

Unclaimed Packages For packages that are not picked up at your post office within 14 days, Bob Hund Shop reserves the right to charge you a handling fee to cover return shipping and freight companies' administrative costs.

All enquiries: bob@bobhundshop.se

Return address: Bob Hund Shop, c/o Intravoid AB, Bondrum Kulladal, 273 92 Skåne Tranås