Villkor i korthet


Villkor

Denna sida innehåller villkor. Läs dessa villkor noga innan du beställer några produkter från oss. Du bör förstå att genom att beställa någon av våra produkter, samtycker du till att vara bunden av dessa villkor.

Genom att göra en beställning på Bob Hund Shop garanterar du att du är minst 18 år gammal (eller har föräldrarnas tillstånd att köpa från oss) och accepterar dessa villkor som ska gälla för alla beställningar som görs eller kommer att göras på Bob Hund Shop för försäljning och leverans av produkter. Inget av dessa villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter. Inga andra villkor eller ändringar av villkor ska vara bindande om det inte avtalats skriftligen och undertecknats av oss.


Personlig information

All personlig information du ger oss eller som vi får kommer att hanteras av Bob Hund Shop som ansvarig för personuppgifter. Den personliga information du lämnar kommer att användas för att säkerställa leveranserna till dig, kreditvärderingen, att lämna erbjudanden och information om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgängliga för Bob Hund Shop och Tictail och kommer inte att delas med tredje part. Du har rätt att inspektera den information som finns om dig. Du har alltid rätt att begära att Bob Hund Shop raderar eller korrigerar uppgifter som finns om dig. Genom att acceptera bob hund shop Villkor samtycker du till ovanstående.


FORCE MAJEURE

Händelser utanför Bob Hund Shops kontroll, vilka ej skäligen kunnat förutses, skall anses force majeure, vilket innebär att Bob Hund Shop frigörs från Bob Hund Shops förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Exempel på sådana händelser är regeringsåtgärd eller -underlåtenhet, myndighetsåtgärd eller -underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt, embargo, brand eller översvämning, sabotage, olyckshändelse, krig, naturkatastrofer, strejker eller uteblivna leveranser från underleverantörer. I force majeure ingår också regeringars och myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, förbud osv


Betalning

Alla varor förblir Bob Hund Shops egendom till dess att full betalning sker. Det pris som gäller är det som anges vid den tidpunkt då du gör din beställning. Fraktkostnader och betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar köpet. Om du är under 18 år gammal måste du ha föräldrarnas tillstånd att köpa från Bob Hund Shop.

Alla överföringar som utförs genom bob hund shop hanteras och omsätts via tredje parts dedikerade gateways för att garantera din säkerhet. Kortinformation lagras inte och all kortinformation hanteras via SSL-kryptering. Läs villkoren för den betalningsmetod/partner du valt för transaktionen då de är ansvariga för de transaktioner som gjorts.


Lokala skatter

Observera att lokala avgifter (moms, tull) kan förekomma, beroende på din region och lokala tullavgifter. Dessa avgifter är på kundens egen bekostnad.


Cookies

Bob Hund Shop använder cookies enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökaren. Cookies skadar inte din dator, består endast av text, kan inte innehålla virus och upptar nästan ingen plats på hårddisken. Det finns två typer av cookies: "session cookies" och cookies som sparas permanent på din dator.

Den första typen av cookies som vanligtvis används är "Session Cookies". Under den tid du besöker webbplatsen, tilldelar vår webbserver webbläsaren en unik identifieringssträng för att inte blanda ihop dig med andra besökare. En "Session Cookie" lagras aldrig permanent på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. För att använda Bob Hund Shop utan bekymmer behöver du ha cookies aktiverat.

Den andra typen sparar en fil permanent på din dator. Denna typ av cookie används för att spåra hur besökarna rör sig på webbplatsen. Detta används endast för att erbjuda besökarna bättre service och support. Dessa textfiler kan tas bort. På Bob Hund Shop använder vi den här typen av cookie för att hålla reda på din kundvagn och för att föra statistik på våra besökare. Den information som lagras på din dator är endast ett unikt nummer, utan någon koppling till personlig information.


Ytterligare information

Bob Hund Shop förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer, köpvillkor och produkterbjudanden utan föregående avisering. Vid händelse av att en produkt är slutsåld, har Bob Hund Shop rätt att annullera ordern och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Bob Hund Shop skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Tictail AB ansvarar inte för något innehåll, interaktioner eller överföringar på http://bobhundshop.tictail.com.

Alla förfrågningar: bob@bobhundshop.se


ENGLISH
Terms & Conditions in short

Terms & Conditions

This page contains the terms & conditions. Please read these terms & conditions carefully before ordering any products from us. You should understand that by ordering any of our products, you agree to be bound by these terms & conditions.

By placing an order at bob hund shop, you warrant that you are at least 18 years old (or have parents' permission to buy from us) and accept these terms & conditions which shall apply to all orders placed or to be placed at bob hund shop for the sale and supply of any products. None of these terms & conditions affect your statutory rights. No other terms or changes to the terms & conditions shall be binding unless agreed in writing signed by us.


Personal Information

All personal information you provide us with or that we obtain will be handled by bob hund shop as responsible for the personal information. The personal information you provide will be used to ensure deliveries to you, the credit assessment, to provide offers and information on our catalog to you. The information you provide is only available to bob hund shop and Tictail and will not be shared with other third parties. You have the right to inspect the information held about you. You always have the right to request bob hund shop to delete or correct the information held about you. By accepting the bob hund shop Conditions, you agree to the above.


Force Majeure

Events outside bob hund shop's control, which is not reasonably foreseeable, shall be considered force majeure, meaning that bob hund shop is released from bob hund shop's obligations to fulfill contractual agreements. Example of such events are government action or omission, new or amended legislation, conflict, embargo, fire or flood, sabotage, accident, war, natural disasters, strikes or lack of delivery from suppliers. The force majeure also includes government decisions that affect the market negatively and products, for example, restrictions, warnings, ban, etc.


Payment

All products remain bob hund shop's property until full payment is made. The price applicable is that set at the date on which you place your order. Shipping costs and payment fees are recognized before confirming the purchase. If you are under 18 years old you must have parents' permission to buy from bob hund shop.

All transfers conducted through bob hund shop are handled and transacted through third party dedicated gateways to guarantee your protection. Card information is not stored and all card information is handled over SSL encryption. Please read the terms & conditions for the payment gateway choosen for the transaction as they are responsible for the transactions made.


Local Taxes

Please note that local charges (sales tax, customs duty) may occur, depending on your region and local customs duties. These charges are at the customers own expense.


Cookies

bob hund shop uses cookies according to the new Electronic Communications Act, which came into force on 25 July 2003. A cookie is a small text file stored on your computer that contains information that helps the website to identify and track the visitor. Cookies do no harm to your computer, consist only of text, can not contain viruses and occupies virtually no space on your hard drive. There are two types of cookies: "Session Cookies" and cookies that are saved permanently on your computer.

The first type of cookie commonly used is "Session Cookies". During the time you visit the website, our web server assigns your browser a unique identifier string so as not to confuse you with other visitors. A "Session Cookie" is never stored permanently on your computer and disappears when you close your browser. To use bob hund shop without troubles you need to have cookies enabled.

The second type of cookie saves a file permanently on your computer. This type of cookie is used to track how visitors move around on the website. This is only used to offer visitors better services and support. The text files can be deleted. On bob hund shop we use this type of cookie to keep track of your shopping cart and to keep statistics of our visitors. The information stored on your computer is only a unique number, without any connection to personal information.


Additional Information

bob hund shop reserves the right to amend any information, including but not limited to prices, technical specifications, terms of purchase and product offerings without prior notice. At the event of when a product is sold out, bob hund shop has the right to cancel the order and refund any amount paid in the best way. bob hund shop shall also notify the customer of equivalent replacement products if available.

Tictail AB is not responsible for any content, interactions or transfers made on http://bobhundshop.tictail.com.


All enquiries: bob@bobhundshop.se